نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
كلمه عبور
( تكرار كلمه عبور )    
تلفن
آدرس
 
 
 
رساله رؤیت هلال: رؤیت هلال ماه در ابتدای هر ماه، فقط برای مناطق هم افق یا شرقی محل رؤیت، اعتبار دارد